• Giao dịch viên (07)
 • Giao dịch viên ngân quỹ chính (0)
 • Giao dịch viên ngân quỹ phụ (0)
 • Hành chính quản trị (02)
 • Hỗ trợ (0)
 • Hỗ trợ ALCO (01)
 • Hỗ trợ khách hàng (0)
 • Kế hoạch đào tạo (0)
 • Kế hoạch phát triển (0)
 • Kế hoạch tổng hợp (02)
 • Kế toán (0)
 • Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (0)
 • Khách hàng (01)
 • Kiểm ngân (04)
 • Kiểm tra và Giám sát (0)
 • Kiến trúc hệ thống (0)
 • Kinh doanh vốn và TT (0)
 • Kinh doanh thẻ (02)
 • Kỹ thuật thẻ (0)
 • Lái xe (01)
 • Lao động tiền lương (0)
 • Lễ tân (0)
 • Lễ tân, tổng đài (0)
 • Lưu trữ (01)
 • Nghiên cứu phát triển hạ tầng (0)
 • Nghiên cứu tổng hợp (01)
 • Phần mềm (0)
 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (0)
 • Pháp chế (02)
 • Phát hành thẻ (0)
 • Pháp lý đối ngoại (01)
 • Phát triển Ngân hàng bán lẻ (01)
 • Phát triển phần mềm (01)
 • Phát triển sản phẩm TTTM (0)
 • Quản lý chi nhánh (0)
 • Quản lý công trình (0)
 • Quản lý dự án (0)
 • Quản lý khoa học (0)
 • Quản lý rủi ro (02)
 • Quản lý rủi ro tín dụng (0)
 • Quản lý rủi ro TT&TN (0)
 • Quản lý tài sản nội ngành (0)
 • Quản lý thông tin ALCO (0)
 • Quản lý thuế (0)
 • Quản lý tín dụng (0)
 • Quản lý và Dịch vụ kho quỹ (0)
 • Quản lý thông tin khách hàng (0)
 • Quản trị (0)
 • Quản trị hệ thống điện (0)
 • Quản trị tín dụng (02)
 • Tác nghiệp và TTTM (0)
 • Tài chính (0)
 • Tài chính kế toán (04)
 • Tài trợ thương mại (02)
 • Tạp vụ (0)
 • Thanh toán (0)
 • Thanh toán quốc tế (0)
 • Thanh toán thẻ (0)
 • Thanh toán viên (0)
 • Thẻ (01)
 • Thủ kho (0)
 • Thủ kho tiền (0)
 • Thư ký (0)
 • Thủ quỹ (0)
 • Thương hiệu và QHCC (01)
 • Tổ chức đào tạo (0)
 • Tổ chức hành chính (0)
 • Tổ chức nhân sự (03)
 • Tổ chức nhân sự (Trường Đào tạo BIDV) (01)
 • Tổng hợp hành chính (0)
 • Trung tâm nghiên cứu (0)
 • Tư vấn và hợp tác quốc tế (0)
 • Vận hành theo dõi (0)
 • Văn phòng (0)
 • Văn phòng Công đoàn (0)
 • Văn phòng Đảng ủy (0)
 • Văn thư (01)
 • Xây dựng cơ bản (0)
 • Xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng (01)
 • Quản lý xây dựng cơ bản (01)
 • Khuyến cáo: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất, ứng viên nên sử dụng trình duyệt Firefox phiên bản 20.0 trở lên.