JavaScript is off. Please enable to view full site.

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo gia hạn nhận hồ sơmở rộng đối tượng tuyển dụng tập trung năm 2017, cụ thể như sau:
1.
Thời gian gia hạn: từ 06/11/2017 - 12/11/2017. 
2. Đối tượng mở rộng: bao gồm cả sinh viên năm cuối đã thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đang chờ lấy bằng tốt nghiệp.
3. Các vị trí: 14 vị trí với 724 chỉ tiêu, bao gồm
  3.1. Chuyên viên Quản lý khách hàng: 535 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.2.  Chuyên viên Giao dịch viên: 82 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.3.  Chuyên viên Quản lý rủi ro: 5 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.4.  Chuyên viên Quản trị tín dụng: 9 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.5.  Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp: 2 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.6.  Chuyên viên Tổ chức nhân sự: 4 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.7.  Chuyên viên Kế toán: 5 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.8.  Chuyên viên Công nghệ thông tin: 2 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.8.1 Bổ sung 01 chỉ tiêu vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin Chi nhánh Khánh Hòa: chi tiết
tại đây 
  3.9.  Nhân viên Quản lý khách hàng: 37 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây
  3.10. Nhân viên Giao dịch viên: 35 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.11. Nhân viên Quản lý thông tin khách hàng: 1 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.12. Nhân viên Lao động tiền lương: 1 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.13. Nhân viên Kế toán: 1 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
  3.14. Nhân viên Công nghệ thông tin: 5 chỉ tiêu - chi tiết 
tại đây.
4. Địa bàn, địa chỉ cụ thể các đơn vị tuyển dụng: chi tiết 
tại đây.

© 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam