JavaScript is off. Please enable to view full site.

BIDV trân trọng thông báo Kết quả thi viết vị trí Chuyên viên Giao dịch thị trường tiền tệ (Down load File kết quả)© 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam