JavaScript is off. Please enable to view full site.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Nghiệp vụQuản lý rủi ro thị trường
 • Chức danhChuyên viên
 • Số lượng3
 • Hạn nộp hồ sơ28/06/2021 - 15/07/2021
 • Đợt tuyển dụngTuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro hoạt động và thị trường đợt 2 năm 2021
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • - Nhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro thị trường; thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về QLRR thị trường;

  - Thực hiện, tham gia nghiên cứu, xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, triển khai VBCĐ, cẩm nang hướng dẫn trong công tác QLRR thị trường;

  - Thực hiện, tham gia phân tích, thẩm định các đề xuất hạn mức QLRR thị trường;

  - Đầu mối thực hiện tổng hợp Báo cáo đánh giá QLRR thị trường định kỳ ngày;

  - Thực hiện các báo cáo liên quan đến kiểm nghiệm giả thuyết, thử nghiệm khủng hoảng đối với rủi ro thị trường, xác định vốn yêu cầu tối thiểu đối với rủi ro thị trường;

  - Thực hiện, tham gia giám sát tuân thủ và báo cáo các trường hợp vượt hạn mức QLRR thị trường;

  - Thực hiện, tham gia vận hành, tham gia cải tiến hoặc xây dựng mới các chương trình phần mềm phục vụ QLRR thị trường;

  - Thực hiện, tham gia chuẩn bị tài liệu đào tạo; hỗ trợ công tác đào tạo;

  - Thực hiện, tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển các công cụ đo lường rủi ro thị trường;

  - Tham gia các dự án liên quan đến QLRR thị trường;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.
  Tiêu chuẩn tuyển dụng và mô tả công việc tuyển dụng: chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC